Aktualności

Data wytworzenia 2023-08-28

Stypendia Szkolne 2023/2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurawicy informuje, że od 1 do 15 września br. można składać wnioski o stypendia szkolne.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje uczniom zamieszkującym Gminę Żurawica, u których dochód miesięczny na osobę w rodzinie  nie może być większy niż kwota, o której mowa w art. 8 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t.j.Dz. U. z 2023 r. poz. 901ze zm. ) a obecnie wynosi 600,00 zł. W szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

sporządzone przez : Maria Łaba Kierownik GOPS Żurawica

Data wytworzenia 2023-08-18

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

 1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  • a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  • c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Kartę zgłoszenia do programu wraz z klauzulą informacyjną RODO można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żurawicy ul. Marcina Króla 3 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 do dnia 12 września 2023 roku.

Wszelkie informacje można uzyskać pod telefonem 16 6713233

sporządzone przez : Maria Łaba Kierownik GOPS Żurawica

Data wytworzenia 2023-07-01

Informacja o terminie składania wniosków o świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2023/2024

      Wójt Gminy Żurawica działając na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, art. 20 ustawy z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów informuje, że w/w wnioski na nowy okres zasiłkowy będą przyjmowane od dnia 01 sierpnia 2023r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 01 lipca 2023r.

      W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2023r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada 2023r.

      W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2023r. o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata tego świadczenia przysługującego za miesiąc październik 2023r. następuje do dnia 31 października 2023r.

      Jednocześnie informuję, że wnioski na nowy rok szkolny 2023/2024 dotyczące dożywania dzieci w szkołach będą przyjmowane od 01 sierpnia 2023r.
Natomiast wnioski na stypendium szkolne od 01 do 15 września 2023r.

      Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żurawicy ul. Marcina Króla 3 od poniedziałku do piątku w godz. od 07:30 do 14:00 oraz drogą elektroniczną.

      W celu umówienia się na konkretny termin złożenia w/w wniosków prosimy o kontakt telefoniczny pod nr telefonu:

Świadczenia Rodzinne:

Żurawica Górna, Kosienice, Batycze, Maćkowice, Orzechowce (16) 672-38-42

Żurawica Dolna, Bolestraszyce, Buszkowice, Buszkowiczki, Wyszatyce (16) 888-97-32

Fundusz Alimentacyjny (16) 672-38-41

Pomoc Społeczna:

Buszkowice, Wyszatyce (16) 672-38-42

Żurawica Dolna (16) 888-97-30

Bolestraszyce, Buszkowiczki (16) 888-97-34

Kosienice, Żurawica Górna (16) 888-97-33

Orzechowce, Batycze, Żurawica Górna (16) 888-97-32

Maćkowice, Żurawica Dolna (16) 888-97-35

sporządzone przez : Maria Łaba Kierownik GOPS Żurawica

Data wytworzenia 2023-06-12

Zakres oraz zasady pomocy społecznej udzielanej przez ośrodki pomocy społecznej

sporządzone przez : Maria Łaba Kierownik GOPS Żurawica

Data wytworzenia 2023-05-12
sporządzone przez : Maria Łaba Kierownik GOPS Żurawica

Data wytworzenia 2023-03-13

Ponad 197 tys. zł na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” w Gminie Żurawica

Uprzejmie informujemy, iż wzorem lat ubiegłych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurawicy przystąpił również do realizacji tegorocznej edycji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Takie rozwiązanie daje bowiem większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki, oraz nad procesem ich przygotowywania.

28 grudnia 2022 r. Rada Ministrów przyjęła nowelizację uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023. Zmiany dotyczą podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze wsparcia ze 150 proc. do 200 proc. kryterium (o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej).

Program „Posiłek w szkole i w domu” – zmiany od 2023 roku

Zgodnie z uchwałą pomoc w ramach programu otrzymają osoby o niskich dochodach, których dochód nie przekracza: 1552 zł – dla osoby samotnie gospodarującej (dotychczas było to 1164 zł) i 1200 zł – dla osoby w rodzinie (dotychczas 900 zł).

Uchwała weszła w życie 1 stycznia 2023 r.

Zmiany te pozwolą zapewnić szerszy dostęp i wsparcie większej grupy osób wymagających pomocy w formie m.in. posiłku, produktów żywnościowych czy świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

sporządzone przez : Maria Łaba Kierownik GOPS Żurawica

Data wytworzenia 2023-03-03

Z przyjemnością informujemy, iż Gmina Żurawica otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej na rok 2023”, w łącznej kwocie 131 283,18 zł. (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy złote 18/100).

sporządzone przez : Maria Łaba Kierownik GOPS Żurawica

Data wytworzenia 2023-01-12

Informacja o lokalizacji punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w tym nieodpłatnej mediacji na terenie powiatu Przemyskiego w 2023 r.

Adres
punktu
Dni udzielania nieodpłatnej
pomocy prawnej w tym mediacji
Godziny
dyżurów
Starostwo Powiatowe
ul. Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl
Pok. nr 35A (I piętro)
Od poniedziałku do piątku
obsługiwany przez adwokatów i radców prawnych
730 – 1130
Starostwo Powiatowe
ul. Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl
Pok. nr 35A (I piętro)
Od poniedziałku do piątku
obsługiwany przez Stowarzyszenie SURSUM CORDA
z Nowego Sącza – adwokatów
1130 – 1530
Adres
punktu
Dni udzielania nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego w tym mediacji
Godziny
dyżurów
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Parkowa 3
37-740 Bircza
WTOREK, CZWARTEK
obsługiwany przez Stowarzyszenie SURSUM CORDA
z Nowego Sącza – doradca obywatelski
800 – 1200
Urząd Gminy w Dubiecku
ul. Przemyska 10
37-750 Dubiecko
PONIEDZIAŁEK
obsługiwany przez Stowarzyszenie SURSUM CORDA
z Nowego Sącza – adwokatów
1000 – 1400
Gminne Centrum Kulturalne
Medyka 478
37-723 Medyka
ŚRODA
obsługiwany przez Stowarzyszenie SURSUM CORDA
z Nowego Sącza – adwokatów
1000 – 1400
Urząd Gminy w Stubnie
37-732 Stubno 69a
PIĄTEK
obsługiwany przez Stowarzyszenie SURSUM CORDA
z Nowego Sącza – adwokatów
1000 – 1400

Punkty usytuowane w Przemyślu, Birczy, Dubiecku, Medyce i Stubnie posiadają dogodny dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu wizyty. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym przez starostę tj.

16 678-50-56

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem (tj. w miejscu zamieszkania) albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (tj. przez telefon). Porada prawna będzie udzielana w warunkach i na zasadach adekwatnych do niepełnosprawności danej osoby. Bliższe informacje pod numerem telefonu podanym do zapisów. Osoby z dysfunkcjami narządów mowy i słuchu mogą dokonywać zgłoszeń osobiście lub na adres e-mail:

starostwo@powiat.przemysl.pl

Więcej informacji na temat zasad udzielania nieodpłatnych porad znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w tym nieodpłatnej mediacji?

Art. 4 ust. 1 i 2 ustawy „O nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej”

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób wciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskiego.

Na czym polega nieodpłatna pomoc prawna?

Art. 3 ustawy „O nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej”

1. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Na czym polega nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

Art. 3a ustawy „O nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej”

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Na czym polega nieodpłatna mediacja?

Art. 4a ustawy „O nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej”

1. Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,
 4. przeprowadzenie mediacji,
 5. udzielenie pomocy w sporządzaniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których: sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego, zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Każdy z uprawnionych, może wyrazić swoją opinię na temat otrzymanej/udzielonej pomocy w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub mediacji w punkcie, poprzez wypełnienie części B karty pomocy.

Karty dostępne są bezpośrednio u osoby udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

sporządzone przez : Maria Łaba Kierownik GOPS Żurawica

Archiwum aktualności na 2022 rok

Archiwum aktualności na 2021 rok

Archiwum aktualności na 2020 rok

Archiwum aktualności na 2019 rok