Przeciwdziałanie przemocy

Data wytworzenia 2024-03-14, ostatniej modyfikacji 2024-03-14 18:50

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy domowej w Żurawicy

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych instytucji oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, diagnozowanie problemu przemocy, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą domową, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą oraz rozpowszechnianie działań w stosunku do osób stosujących przemoc.

Celem powołania Zespołu Interdyscyplinarnego jest szybsze i skuteczniejsze podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa, wstrzymanie zjawiska przemocy w rodzinie a także planowanie i realizacja działań pomocowych w oparciu o diagnozę potrzeb (w tym realizacja procedury Niebieskiej Karty).

Podstawowym celem działania Zespołu Interdyscyplinarnego jest koordynacja działań w celu skutecznego rozwiązywania problemów określonych rodzin. Koordynacja ta łączy w sobie konieczność przepływu informacji między instytucjami mogącymi zapewnić pomoc, wypracowanie modelu pomocy dostosowanej do problemów danej rodziny oraz najbardziej efektywne, realne udzielanie pomocy.

SKŁAD ZESPOŁU TO PRZEDSTAWICIELE:

 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
 • gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • policji,
 • oświaty,
 • ochrony zdrowia,
 • organizacji pozarządowych,
 • kuratorów sądowych.
 • prokuratorów,

czasami również:

 • przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej
 • przedstawicieli podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej

Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zmiany do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, które polegają między innymi na zmianie jej tytułu z ustawy „o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” na ustawę o „przeciwdziałaniu przemocy domowej”. Zastąpiono definicję przemocy w rodzinie definicją przemocy domowej, której zakres pojęciowy został zmodyfikowany i obejmuje aktualnie przemoc ekonomiczną oraz cyberprzemoc.

Wprowadzona regulacja wprowadziła także definicję osoby doznającej przemocy domowej i świadka przemocy domowej oraz uznaje, że małoletniego należy traktować jako osobę doznającą przemocy domowej w sytuacji, gdy był on świadkiem takiej przemocy.

Kolejne najważniejsze zmiany regulujące:

 1. Diagnozowanie przemocy w oparciu o jej nową definicję i zakres.
 2. Pomoc dla osób doznających przemocy – nowe formy wsparcia.
 3. Odziaływania korekcyjno – edukacyjne i psychologiczno terapeutyczne wobec osób stosujących przemoc
 4. Nowe zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie, powiecie i województwie.
 5. Nowe wymogi wobec osób kierujących specjalistycznymi ośrodkami wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.
 6. Działalność zespołu interdyscyplinarnego (ZI).
 7. Działanie dotychczasowych grup roboczych na działanie grup diagnostyczno-pomocowych
 8. Procedura „Niebieskie Karty” – zmiany dotyczące właściwości miejscowej w prowadzeniu procedury oraz warunki wszczęcia i zakończenia procedury NK.

Zespół Interdyscyplinarny i grupy diagnostyczno – pomocowe realizują działania określone w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz w gminnym programie przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 ze zm.)

Gminny program Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Żurawica na lata 2024-2030 został przyjęty uchwałą

sporządzone przez : Maria Łaba Kierownik GOPS Żurawica

Data wytworzenia 2018-08-21, ostatniej modyfikacji 2018-08-21 14:50

Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy domowej


 
Data wytworzenia 2018-02-19, ostatniej modyfikacji 2018-02-20 13:48

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 19-25 lutego 2018 r.


  
Data wytworzenia 2017-03-08, ostatniej modyfikacji 2018-02-20 13:31

Informacja dla osób pokrzywdzonych przestępstwem


Data wytworzenia 2016-11-22, ostatniej modyfikacji 2016-11-22 09:58

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

NIEBIESKA LINIA

oferuje pomoc osobom doznającym przemocy, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wszelkie informacje oraz numery telefonów dostępne pod linkiem:

Adresy stron www „Niebieskiej Lini”


Data wytworzenia 2016-05-20, ostatniej modyfikacji 2016-05-20 09:05

Gminny Program Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie Oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Żurawica na lata 2016 – 2020

Załącznik do Uchwały Nr XVIII/123/16 Rady Gminy Żurawica z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie Oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Żurawica na lata 2016 – 2020.


Data wytworzenia 2014-03-19, ostatniej modyfikacji 2016-03-24 08:23

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Żurawica na lata 2011 – 2015

Uchwała Nr X/59/11 Rady Gminy Żurawica z dnia 24 czerwca 2011r w sprawie przyjecia Gnminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Żurawica na lata 2011-2015 

Zarządzenie Wójta Gminy Żurawica  Nr 43/11 z dnia 6 lipca 2011r w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego  ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Uchwała nr XLIV / 280/14 z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do Gnminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Żurawica na lata 2011-2015 

Zarządzenie Wójta Gminy Żurawica  Nr 76/2012 z dnia 5 grudnia 2012r.  w sprawie zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego  ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie Wójta Gminy Żurawica  Nr 49/2013 z dnia 4 lipca 2013r. r.  w sprawie zmian w składzie  Zespołu Interdyscyplinarnego  ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Raport za rok 2013

Uchwala nr XVIII/123/16 Rady Gminy Żurawica z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Żurawica na lata 2016-2020″

Załącznik do Uchwały Nr XVIII/123/16/ Rady Gminy Żurawica z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Żurawica na lata 2016 – 2020

data udostępnienia 12.09.2018
sporządzone przez
opublikowane przez
ilość odwiedzin