Karta dużej rodziny

Czym jest Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia. W praktyce Karta Dużej Rodziny zapewnia zniżki przy zakupie jedzenia i kosmetyków, odzieży i obuwia, książek, zabawek oraz paliwa. Obniża także koszty rachunków za usług telekomunikacyjne czy bankowe. Pozwala na tańsze przejazdy pociągami i komunikacją publiczną w wybranych miejscowościach.

Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą korzystać z oferty w ponad 10 tys. miejsc zgłoszonych przez prawie tysiąc firm i instytucji z całej Polski. Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci:

  • w wieku do ukończenia 18 roku życia,
  • w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole  lub szkole wyższej,
  • bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Spersonalizowana Karta wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny wielodzietnej spełniającej ww. warunki. Rodzice, przez których rozumie się także rodziców zastępczych  lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, maksymalnie do osiągnięcia 25 roku życia. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymują Kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta przyznawana jest dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej (formami rodzinnej pieczy zastępczej są: rodzina zastępcza spokrewniona, niezawodowa, zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna oraz rodzinny dom dziecka)  na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Wszelkie dodatkowe informacje oraz wykaz instytucji respektujących Kartę Dużej Rodziny znajduje się na  stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce -wsparcie dla rodzin z dziećmi – Karta Dużej Rodziny.

Wniosek o wydanie karty można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żurawicy ul. Marcina Króla nr 3 pokój nr 3  od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30 a w środę od 8:00 do 16:00.

Gminna Karta Dużej Rodziny

Z myślą o umocnieniu  roli rodziny oraz wsparciu w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży, wychowującej się w rodzinach wielodzietnych oraz zapewnieniu dostępności do dóbr sportowych,  kulturalnych i edukacyjnych Rada Gminy Żurawica na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/248/17 z dnia 2 czerwca  2017 roku przyjęła samorządowy „Program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych  Rodzina 3+”.
Adresatami Programu są wszyscy członkowie rodzin wielodzietnych, zamieszkujących teren gminy  Żurawica  (tj. rodzin mających na utrzymaniu 3 lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje), którzy posiadają Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.

Program ma na celu:

  1. Umacnianie roli rodziny oraz wspieranie realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej rodziny wielodzietnej.
  2. Wzmocnienie kondycji bytowej rodzin wielodzietnych.
  3. Promowanie modelu rodziny wielodzietnej.
  4. Kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej.
  5. Zwiększenie dostępności świadczeń dla członków rodzin wielodzietnych w zakresie usług rekreacyjno-sportowych, kulturalnych i edukacyjnych.

 

Instrumenty umożliwiające realizację celów Programu

Zapewnienie rodzinom wielodzietnym ulgi polegającej na umożliwienie zakupu biletów wstępu z 30% zniżką na :

• obiekty Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,

• imprezy zorganizowane przez Przemyskie Centrum Kultury i Nauki Zamek,

• imprezy organizowane przez Centrum Kulturalne w Przemyślu,

• imprezy organizowane przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej,

• wstęp do Przemyskich Podziemi.

 

Na mocy porozumienia zawartego w dniu 1 września br.  pomiędzy Prezydentem Miasta Przemyśla P. Robertem Chomą  a Wójtem Gminy Żurawica P. Krzysztofem Składowskim   mieszkańcy gminy mogą korzystać z samorządowego „Program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych  Rodzina 3+”.

Załączniki:

 


 

Karta Dużej Rodziny w formie dokumentu elektronicznego

 

KDR – wniosek o wersję elektroniczną

 

Aby otrzymać elektroniczną Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek (wersja papierowa – zaznaczając w nim odpowiednie pole) w urzędzie miasta lub gminy lub z wykorzystaniem portalu Emp@tia. Uzyskanie wersji elektronicznej Karty uzależnione jest od podania przez wnioskodawcę numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej. Przedmiotowe dane są niezbędne do założenia konta i jego aktywacji umożliwiającej wizualizację Karty na urządzeniu mobilnym. Nadto we wniosku można zaznaczyć, czy wskazana karta ma być dostępna na urządzeniu mobilnym osoby, dla której o jej wydanie się wnioskuje, czy też wyłącznie na urządzeniu mobilnym wnioskodawcy.

 

Uzyskanie karty w wersji elektronicznej jest znacznie szybsze od wersji tradycyjnej. Dzięki dedykowanej aplikacji korzystanie z karty jest możliwe przed upływem 24 godzinach od jej przyznania przez organ bez konieczności oczekiwania na wydruk wersji tradycyjnej. Zarówno osoby już posiadające kartę, jak i osoby dopiero ubiegające się o nią mogą złożyć wniosek o kartę w formie tradycyjnej lub elektronicznej, jak również z obu tych formach. Z kart można korzystać równolegle.

 

Przyznanie karty w formie elektronicznej wiążę się z otrzymaniem na adres e-mail numeru Karty. Na telefon przyjdzie również SMS z jednorazowym hasłem do zalogowania się w aplikacji. Aplikację należy pobrać z Google Play lub Apple Store.

 

 

Źródło:
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,9638,jak-otrzymac-mkdr-i-z-niej-korzystac.html

opublikowane przez  Sebastian Sliwiński

data wytworzenia 2017-09-18