Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Caritas Archidiecezji Przemyskiej przy współpracy z Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa przystąpiła po raz kolejny do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2020. Program w swoim założeniu przewiduje wsparcie osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. W/w osoby muszą spełniać kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 
1 707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej,
1 320,00 PLN dla osoby w rodzinie.
Każdy odbiorca pomocy żywnościowej w trakcie trwania Programu może skorzystać z tzw. działań towarzyszących, które są obowiązkowym elementem programu.
Osoby chcące skorzystać z pomocy żywnościowej  i spełniające w/w kryterium, proszone są o kontakt  z pracownikiem socjalnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurawicy ul. Marcina Króla 3; 37-710 Żurawica w celu otrzymania skierowania po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania – telefon kontaktowy 16 67 13 233.

Osoby posiadające skierowanie proszone są o zgłoszenie się po odbiór pakietów żywnościowych w Magazynie Caritas w Przemyślu przy ulicy Mickiewicza 29 (brama wjazdowa PKP) dla mieszkańców gminy Żurawica pakiety wydawane są w każdy wtorek począwszy od 19 stycznia 2021 r.  w godzinach od 8.30 do 14.00.

data udostępnienia 2022-05-17 
opublikowane przez: Maria Łaba Kierownik GOPS Żurawica

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurawicy  przy współpracy z Zarządem Okręgowym Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Przemyślu realizuje –  Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)  w Podprogramie 2020.

W ramach podprogramu udzielana jest pomoc osobom / rodzinom  w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane bezpłatnie.

Kto może otrzymać pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 – pomoc żywnościową w ramach POPŻ mogą otrzymać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej z  powodu określonego w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których miesięczny dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego, tj.:

– dla osoby samotnie gospodarującej 701 zł (220% wynosi 1542 zł)

– dla osoby w rodzinie 528 zł (220% wynosi 1162 zł)

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydawane są przez pracowników socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żurawicy ul. Marcina Króla nr 3  tel. 16 67 13 233.


Od końca 2014 r. w Polsce jest realizowany Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deproved – FEAD).

Załącznik:

data udostępnienia 2016-01-20 
opublikowane przez: Sebastian Sliwiński