Archiwum aktualności na 2023 rok

Data wytworzenia 2023-12-22

Gmina Żurawica jest beneficjentem programu „Asystent rodziny w 2023 r.”

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej rozstrzygnęło nabór w programie „Asystent rodziny w 2023”. W ramach owego gminy otrzymają m.in. środki na dodatkowe wynagrodzenie dla 3416 asystentów rodziny.

Resort poinformował, iż łączna kwota dofinansowania przyznana na realizację programu rodziny „Asystent rodziny w 2023” zgodnie z przeprowadzonym podziałem wyniesie prawie 30 milionów zł. Z tego ponad 5,5 mln. zł to środki na pokrycie kosztów dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 2 tys. zł w przeliczeniu na jeden etat asystenta rodziny. Gminy z całej Polski w bieżącym naborze złożyły wnioski na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia łącznie na 2 821,05 etatów.

Na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny przyznana została kwota 5 642 100 zł. Przyznane środki umożliwią dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla 3416 asystentów rodziny – poinformowało Ministerstwo.

W gronie beneficjentów programu znalazła się również gmina Żurawica. Przyznane dofinansowanie wynosi 13 063,83 zł.

sporządzone przez : Maria Łaba Kierownik GOPS Żurawica

Data wytworzenia 2023-11-08

Pomoc społeczna
Zasiłek stały. Ile będzie wynosić w 2024 roku?

Z 719 zł do maksymalnie 1000 zł miesięcznie wzrośnie w 2024 roku wysokość zasiłku stałego, natomiast jego minimalna kwota będzie wynosić 100 zł.

Zmianę maksymalnej wysokości zasiłku stałego z 719 zł do 1000 zł miesięcznie przewiduje jedna z poprawek do uchwalonej przez Sejm ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz kilku innych ustaw.

Zgodnie z nowym brzmieniem  art. 37 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.) od 1 stycznia 2024 roku kwota zasiłku będzie stanowić różnicę między 130 proc. kryterium dochodowego, a dochodem – odpowiednio osoby samotnej lub w przeliczeniu na członka rodziny. Jednocześnie maksymalna kwota zasiłku stałego wzrośnie do 1000 zł, natomiast minimalna do 100 zł.

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – pod uwagę brana będzie różnica między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 1000 zł miesięcznie;
 • w przypadku osoby w rodzinie – będzie to różnica między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 100 zł miesięcznie.

Aktualnie (do 31 grudnia br. włącznie) kwoty kryteriów dochodowych wynoszą: dla osoby samotnie gospodarującej – 776 zł, a dla osoby w rodzinie – 600 zł. Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi aktualnie 719 zł, a najniższa – 30 zł.

Zasiłek stały – komu przysługuje?

 • pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
 • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania lub zasiłku dla opiekuna, zasiłek stały nie przysługuje.

Osobę przebywającą w domu pomocy społecznej lub ubiegającą się o przyjęcie do niego uznaje się za osobę samotnie gospodarującą, jeżeli przed przyjęciem do domu pomocy społecznej lub rozpoczęciem oczekiwania na miejsce w takim domu była uprawniona do zasiłku stałego.

Przy ustalaniu uprawnienia oraz wysokości zasiłku stałego do dochodu nie wlicza się kwoty zasiłku okresowego. Więcej na: https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilek-staly

sporządzone przez : Maria Łaba Kierownik GOPS Żurawica

Data wytworzenia 2023-11-03

Nabór wniosków w ramach Programu resortowego
Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”
dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Cel programu

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) – poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Termin naboru

Poniżej terminy naboru wniosków w ramach Programu:

 1. Gmina/powiat składa wniosek (załącznik nr 1 do Programu) wraz z załącznikami do wniosku (załączniki nr 16 i 17 do Programu) do właściwego wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego dostępnego na stronie internetowej bfs.mrips.gov.pl, w terminie od dnia 30 października 2023 r. do dnia 16 listopada 2023 r. Generator jest aplikacją webową, dostępną wyłącznie dla zarejestrowanych w systemie użytkowników.
 2. Wojewoda, po weryfikacji wniosków złożonych przez gminy/powiaty, sporządza listę rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu (załącznik nr 3 do Programu) i przekazuje ją do Ministra wraz z informacją wojewody dotyczącą środków finansowych z Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (załącznik nr 2 do Programu), w terminie do dnia 1 grudnia 2023 r.
 3. Minister zatwierdza zbiorczą listę rekomendowanych wniosków w terminie 30 dni od dnia przekazania Ministrowi wszystkich list rekomendowanych wniosków wojewodów.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Marcina Króla 3
37-710 Żurawica
Tel. 16 67 13 233

sporządzone przez : Maria Łaba Kierownik GOPS Żurawica

Data wytworzenia 2023-10-30

Jest coraz zimniej. Reaguj, jeśli wiesz, że ktoś obok Ciebie może potrzebować pomocy!

Czy nam się to podoba, czy też nie, wielkimi krokami zbliża się do nas zima… Większość z nas już jakiś czas temu rozpoczęła przygotowania do najzimniejszej z pór roku. Ale są też tacy, którzy ze względu na wiek, choroby, niepełnosprawność, niesamodzielność, biedę czy różne nieprzewidziane sytuacje losowe, mogą mieć spore trudności z poradzeniem sobie ze skutkami mrozów. Pamiętajmy o nich!

Dlatego, jak każdego roku, zwracamy się do mieszkańców Żurawicy z apelem o wrażliwość i reagowanie na sytuacje zagrażające zdrowiu lub życiu osób wymagających wsparcia – szczególnie starszych, samotnych, niepełnosprawnych i bezdomnych – narażonych na działania niskich temperatur.

Prosimy Państwa – wszystkich mieszkańców naszej gminy o to, abyście zwracali baczniejszą uwagę na swoje otoczenie i – w razie takiej konieczności – nie wahali się pomagać sąsiadom. Jednocześnie prosimy o przekazywanie informacji o osobach, które nie są w stanie samodzielnie zabezpieczyć swoich potrzeb do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurawicy lub do sołtysa wsi.

Nie bądźmy obojętni, gdy gdzieś w pobliżu, w sąsiedztwie marzną ludzie. Pomóżmy im w miarę naszych możliwości. Nasza wrażliwość na drugiego człowieka i życzliwość mogą uratować komuś życie. Czasem wystarczy naprawdę niewiele… Zadzwoń do nas! Przekazanie informacji pracownikom służb społecznych pozwoli na zorganizowanie pomocy, która może zapobiec tragicznym w skutkach zdarzeniom.

Poniżej przypominamy numery telefonów, pod którymi można szukać pomocy albo informować o niepokojących sytuacjach.

Numer centrum powiadamiania ratunkowego – 112

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurawicy – 16 67 13 233

Komisariat Policji w Żurawicy – 47 823 30 20

Ponadto przypominamy, że w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie działa bezpłatny, całodobowy numer informacyjno-koordynujący 987 dla Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Z numeru mogą korzystać osoby bezdomne wymagające pomocy w okresie zimowym z terenu województwa podkarpackiego. Pod tym numerem telefonu można również zgłaszać potrzebę udzielenia pomocy osobie potrzebującej.

sporządzone przez : Maria Łaba Kierownik GOPS Żurawica

Data wytworzenia 2023-10-09

Zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym oraz w specjalnym zasiłku opiekuńczym – od 1.01.2024 r.

Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Żurawicy informuje o zmianach w świadczeniu pielęgnacyjnym i specjalnym zasiłku opiekuńczym, które zostały wprowadzone Ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U. 2023 poz. 1429) i zaczną obowiązywać od dnia 1 stycznia 2024 r.

Ustawa o świadczeniu wspierającym zakłada przebudowę od 1 stycznia 2024 r. dotychczasowego systemu świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów poprzez:

 • zmiany w warunkach przyznawania funkcjonującego obecnie świadczenia pielęgnacyjnego,
 • likwidację specjalnego zasiłku opiekuńczego,
 • wprowadzenie do systemu prawnego nowego świadczenia – świadczenia wspierającego kierowanego bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością w wieku od ukończenia 18. roku życia.

Informujemy, iż Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej uruchomiło infolinię dedykowaną nowemu świadczeniu wspierającemu dla osób z niepełnosprawnościami. Pod numerem telefonu: 22 245 61 00 osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje zarówno na temat wydawanych przez wojewódzkie zespoły decyzji o potrzebie wsparcia, jak i na temat samego świadczenia wspierającego. Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 17:00.

sporządzone przez : Maria Łaba Kierownik GOPS Żurawica

Data wytworzenia 2023-08-28

Stypendia Szkolne 2023/2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurawicy informuje, że od 1 do 15 września br. można składać wnioski o stypendia szkolne.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje uczniom zamieszkującym Gminę Żurawica, u których dochód miesięczny na osobę w rodzinie  nie może być większy niż kwota, o której mowa w art. 8 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t.j.Dz. U. z 2023 r. poz. 901ze zm. ) a obecnie wynosi 600,00 zł. W szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

sporządzone przez : Maria Łaba Kierownik GOPS Żurawica

Data wytworzenia 2023-08-18

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

 1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  • a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  • c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Kartę zgłoszenia do programu wraz z klauzulą informacyjną RODO można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żurawicy ul. Marcina Króla 3 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 do dnia 12 września 2023 roku.

Wszelkie informacje można uzyskać pod telefonem 16 6713233

sporządzone przez : Maria Łaba Kierownik GOPS Żurawica

Data wytworzenia 2023-07-01

Informacja o terminie składania wniosków o świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2023/2024

      Wójt Gminy Żurawica działając na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, art. 20 ustawy z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów informuje, że w/w wnioski na nowy okres zasiłkowy będą przyjmowane od dnia 01 sierpnia 2023r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 01 lipca 2023r.

      W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2023r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada 2023r.

      W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2023r. o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata tego świadczenia przysługującego za miesiąc październik 2023r. następuje do dnia 31 października 2023r.

      Jednocześnie informuję, że wnioski na nowy rok szkolny 2023/2024 dotyczące dożywania dzieci w szkołach będą przyjmowane od 01 sierpnia 2023r.
Natomiast wnioski na stypendium szkolne od 01 do 15 września 2023r.

      Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żurawicy ul. Marcina Króla 3 od poniedziałku do piątku w godz. od 07:30 do 14:00 oraz drogą elektroniczną.

      W celu umówienia się na konkretny termin złożenia w/w wniosków prosimy o kontakt telefoniczny pod nr telefonu:

Świadczenia Rodzinne:

Żurawica Górna, Kosienice, Batycze, Maćkowice, Orzechowce (16) 672-38-42

Żurawica Dolna, Bolestraszyce, Buszkowice, Buszkowiczki, Wyszatyce (16) 888-97-32

Fundusz Alimentacyjny (16) 672-38-41

Pomoc Społeczna:

Buszkowice, Wyszatyce (16) 672-38-42

Żurawica Dolna (16) 888-97-30

Bolestraszyce, Buszkowiczki (16) 888-97-34

Kosienice, Żurawica Górna (16) 888-97-33

Orzechowce, Batycze, Żurawica Górna (16) 888-97-32

Maćkowice, Żurawica Dolna (16) 888-97-35

sporządzone przez : Maria Łaba Kierownik GOPS Żurawica

Data wytworzenia 2023-06-12

Zakres oraz zasady pomocy społecznej udzielanej przez ośrodki pomocy społecznej

sporządzone przez : Maria Łaba Kierownik GOPS Żurawica

Data wytworzenia 2023-05-12
sporządzone przez : Maria Łaba Kierownik GOPS Żurawica

Data wytworzenia 2023-03-13

Ponad 197 tys. zł na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” w Gminie Żurawica

Uprzejmie informujemy, iż wzorem lat ubiegłych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurawicy przystąpił również do realizacji tegorocznej edycji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Takie rozwiązanie daje bowiem większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki, oraz nad procesem ich przygotowywania.

28 grudnia 2022 r. Rada Ministrów przyjęła nowelizację uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023. Zmiany dotyczą podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze wsparcia ze 150 proc. do 200 proc. kryterium (o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej).

Program „Posiłek w szkole i w domu” – zmiany od 2023 roku

Zgodnie z uchwałą pomoc w ramach programu otrzymają osoby o niskich dochodach, których dochód nie przekracza: 1552 zł – dla osoby samotnie gospodarującej (dotychczas było to 1164 zł) i 1200 zł – dla osoby w rodzinie (dotychczas 900 zł).

Uchwała weszła w życie 1 stycznia 2023 r.

Zmiany te pozwolą zapewnić szerszy dostęp i wsparcie większej grupy osób wymagających pomocy w formie m.in. posiłku, produktów żywnościowych czy świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

sporządzone przez : Maria Łaba Kierownik GOPS Żurawica

Data wytworzenia 2023-03-03

Z przyjemnością informujemy, iż Gmina Żurawica otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej na rok 2023”, w łącznej kwocie 131 283,18 zł. (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy złote 18/100).

sporządzone przez : Maria Łaba Kierownik GOPS Żurawica

Data wytworzenia 2023-01-12

Informacja o lokalizacji punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w tym nieodpłatnej mediacji na terenie powiatu Przemyskiego w 2023 r.

Adres
punktu
Dni udzielania nieodpłatnej
pomocy prawnej w tym mediacji
Godziny
dyżurów
Starostwo Powiatowe
ul. Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl
Pok. nr 35A (I piętro)
Od poniedziałku do piątku
obsługiwany przez adwokatów i radców prawnych
730 – 1130
Starostwo Powiatowe
ul. Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl
Pok. nr 35A (I piętro)
Od poniedziałku do piątku
obsługiwany przez Stowarzyszenie SURSUM CORDA
z Nowego Sącza – adwokatów
1130 – 1530
Adres
punktu
Dni udzielania nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego w tym mediacji
Godziny
dyżurów
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Parkowa 3
37-740 Bircza
WTOREK, CZWARTEK
obsługiwany przez Stowarzyszenie SURSUM CORDA
z Nowego Sącza – doradca obywatelski
800 – 1200
Urząd Gminy w Dubiecku
ul. Przemyska 10
37-750 Dubiecko
PONIEDZIAŁEK
obsługiwany przez Stowarzyszenie SURSUM CORDA
z Nowego Sącza – adwokatów
1000 – 1400
Gminne Centrum Kulturalne
Medyka 478
37-723 Medyka
ŚRODA
obsługiwany przez Stowarzyszenie SURSUM CORDA
z Nowego Sącza – adwokatów
1000 – 1400
Urząd Gminy w Stubnie
37-732 Stubno 69a
PIĄTEK
obsługiwany przez Stowarzyszenie SURSUM CORDA
z Nowego Sącza – adwokatów
1000 – 1400

Punkty usytuowane w Przemyślu, Birczy, Dubiecku, Medyce i Stubnie posiadają dogodny dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu wizyty. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym przez starostę tj.

16 678-50-56

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem (tj. w miejscu zamieszkania) albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (tj. przez telefon). Porada prawna będzie udzielana w warunkach i na zasadach adekwatnych do niepełnosprawności danej osoby. Bliższe informacje pod numerem telefonu podanym do zapisów. Osoby z dysfunkcjami narządów mowy i słuchu mogą dokonywać zgłoszeń osobiście lub na adres e-mail:

starostwo@powiat.przemysl.pl

Więcej informacji na temat zasad udzielania nieodpłatnych porad znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w tym nieodpłatnej mediacji?

Art. 4 ust. 1 i 2 ustawy „O nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej”

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób wciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskiego.

Na czym polega nieodpłatna pomoc prawna?

Art. 3 ustawy „O nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej”

1. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Na czym polega nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

Art. 3a ustawy „O nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej”

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Na czym polega nieodpłatna mediacja?

Art. 4a ustawy „O nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej”

1. Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,
 4. przeprowadzenie mediacji,
 5. udzielenie pomocy w sporządzaniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których: sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego, zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Każdy z uprawnionych, może wyrazić swoją opinię na temat otrzymanej/udzielonej pomocy w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub mediacji w punkcie, poprzez wypełnienie części B karty pomocy.

Karty dostępne są bezpośrednio u osoby udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

sporządzone przez : Maria Łaba Kierownik GOPS Żurawica