Rodzina 500 plus

Data wytworzenia 2022-05-14

Rodzina 500 plus 

Od 1 stycznia 2022 r., zgodnie z wprowadzonymi zmianami do rządowego programu „Rodzina 500+” zmieniły się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego.

Według nowych zasad, obsługę przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz przyznawania świadczenia wychowawczego przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych w miejsce dotychczasowych realizatorów programu.

Wnioski do ZUS można złożyć tylko drogą elektroniczną przez Internet, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

Od 1 stycznia 2022 r. ZUS  przyjmuje nowe wnioski, rozpatruje je i wypłaca na bieżąco przyznane przez siebie świadczenie wychowawcze  na nowo narodzone dzieci lub na dzieci urodzone przed 2022 r., jeśli wcześniej taki wniosek nie został złożony.

Od 1 lutego 2022 r. ZUS rozpoczął również przyjmowanie wniosków o ustalanie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy od 1 czerwca 2022 do 31 maja 2023 r.

Natomiast sprawy dotyczące prawa do świadczenia wychowawczego za okresy sprzed 1 stycznia 2022 r. z wniosków złożonych do 31 grudnia 2021 r., do ich zakończenia nadal realizują dotychczasowe organy (tj. w sprawach świadczenia wychowawczego – gminy, w sprawach dodatków wychowawczych przysługujących na dzieci w pieczy zastępczej – powiaty, natomiast w sprawach wymagających rozstrzygnięć związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego – wojewodowie).  

Ważne:

Od 1 lutego 2022 r.  ruszył nabór wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy 2022/2023, tj. okres który będzie trwał od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na kolejny okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. – wniosek należy złożyć do ZUS wyłącznie przez Internet za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania :

sporządzone przez : Maria Łaba Kierownik GOPS Żurawica

Data wytworzenia 2021-07-30

Informacja o terminie składania wniosków o świadczenie wychowawcze (500+)

na okres zasiłkowy 2021/2022

      Wójt Gminy Żurawica działając na podstawie art. 21 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci informuje, że wnioski na nowy okres zasiłkowy będą przyjmowane od dnia 01 kwietnia 2021r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 01 lutego 2021r.

      W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na okres 2021/2022 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 kwietnia 2021r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca 2021r.

      W przypadku gdy osoba ubiegająca się oświadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 maja do dnia 31maja 2021r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 lipca 2021r.

      W przypadku gdy osoba ubiegająca się oświadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca 2021r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 sierpnia 2021r.

      W przypadku gdy osoba ubiegająca się oświadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca 2021r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 września 2021r.

      W przypadku gdy osoba ubiegająca się oświadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 31 sierpnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31października 2021r.

Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żurawicy ul. Marcina Króla 3 od poniedziałku do piątku w godz. od 07:30 do 15:00 oraz drogą elektroniczną.

 

Wnioski do pobrania:

sporządzone przez : Małgorzata Kielar Podinspektor

      Informacja o terminie składania wniosków o świadczenie wychowawcze (500+) na okres zasiłkowy 2019/2021, świadczenie „Dobry Start” (300+), świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2019/2020

      Wójt Gminy Żurawica działając na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, art. 21 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, art. 20 ustawy z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz § 28 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”, informuje, że w/w wnioski na nowy okres zasiłkowy będą przyjmowane od dnia 01 sierpnia 2019r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 01 lipca 2019r.

      W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2019r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia następuje do dnia 31 października 2019r.

      W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2019r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada 2019r.

      W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2019r. ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik 2019r. następuje do dnia 31 października 2019r.

      W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie dobry start złoży wniosek wraz z dokumentami do 31 sierpnia 2019r. ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września 2019r.

      Jednocześnie informuję, że wnioski na nowy rok szkolny 2019/2020 dotyczące dożywania dzieci w szkołach będą przyjmowane od 01 sierpnia 2019r., natomiast wnioski na stypendium szkolne od 01 do 15 września 2019r.


Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żurawicy ul. Marcina Króla 3 od poniedziałku do piątku w godz. od 07:30 do 15:30 , w środy od 8:00 do 16:00 oraz drogą elektroniczną.


Wnioski do pobrania:


Informacja dotycząca programu „Rodzina 500 plus”