Archiwum aktualności na 2020 rok

Data wytworzenia 2020-11-06

Program „Wspieraj Seniora”

W walce z koronawirusem  rząd uruchamia Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów tworząc program „Wspieraj Seniora”.  Strategicznym celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia osób w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia polegała będzie w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby w tym artykuły spożywcze i środki higieny osobistej.
Program adresowany jest do:

  1. osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19
  2. w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia

22 505 11 11 – dedykowana infolinia dla seniorów

W ramach programu uruchomiona została dedykowana seniorom infolinia. Dzwoniąc pod numer telefonu, osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże numer kontaktowy seniora potrzebującego wsparcia do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie. Pracownik ośrodka skontaktuje się z seniorem; zweryfikuje zgłoszenie i ustali wszystkie szczegóły związane z udzieleniem pomocy. W razie potrzeby dostarczone zostaną osobom starszym niezbędne produkty. Koszty zakupów pokrywa senior.

sporządzone przez : Maria Łaba Kierownik GOPS Żurawica

Data wytworzenia 2020-11-06

Apel do mieszkańców gminy Żurawica – zima 2020/2021

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym i potrzebą zapewnienia bezpiecznych warunków egzystencji mieszkańcom Gminy Żurawica, zwracamy się do Państwa z apelem o czujność i wrażliwość w stosunku do osób zagrożonych i potrzebujących pomocy.
Dotyczy to zarówno osób bezdomnych, zagrożonych zamarznięciem, jak i innych osób zagrożonych z powodu wieku, samotności, problemów  w poruszaniu się, niepełnosprawności czy innych problemów zdrowotnych.
Jeżeli widzicie Państwo w swoim otoczeniu osoby potrzebujące prosimy sygnały te kierować do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurawicy.

Licząc na współpracę, mamy nadzieję, że podjęte odpowiednio wcześnie wszechstronne działania w zakresie rozeznania potrzeb, skoordynowanie działań wszystkich służb oraz pomoc międzysąsiedzka przyczynią się do złagodzenia negatywnych skutków niskich temperatur i pomogą uniknąć tragicznych w skutkach następstw zimy.
W przypadku zaistnienia zagrożenia zdrowia i życia prosimy o kontakt telefoniczny :
Numer alarmowy : 112
Policja : 997
Pogotowie ratunkowe : 999
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: 16 67 13 233; 797 265 894

AKTUALIZACJA WYKAZU PLACÓWEK UDZIELAJĄCYCH WSPARCIA OSOBOM POTRZEBUJĄCYM W OKRESIE ZIMOWYM 2020/2021

sporządzone przez : Maria Łaba Kierownik GOPS Żurawica

Data wytworzenia 2020-11-06
sporządzone przez : Maria Łaba Kierownik GOPS Żurawica

Data wytworzenia 2020-03-20

               

sporządzone przez : Maria Łaba Kierownik GOPS Żurawica

Data wytworzenia 2020-03-12

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Żurawica o ograniczenie wizyt w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz zachowania podstawowych zasad higieny dotyczących w szczególności unikania uścisków dłoni oraz zachowania bezpiecznej odległości.

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W RAZIE PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM SARS-COV-2

Informacja o koronawirusie.

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w miejscu gdzie występuje koronawirus i zaobserwowałeś u siebie objawy takie jak: GORĄCZKA, KASZEL, DUSZNOŚĆ I PROBLEMY Z ODDYCHANIEM to:

– bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną w Przemyślu

ulica Mariacka 4 tel.: +48 16 678 27 86 (w godzinach 7:30 do 15:00 w dni powszednie)

lub Oddział Obserwacyjno-Zakaźny ul. Monte Cassino 18

tel.: +48 16 677 50 00

W przypadku kiedy istnieje podejrzenie zakażenia ale nie masz jeszcze objawów pozostań w domu, unikaj kontaktu z innymi osobami aby nie doszło do rozprzestrzeniania.

Nie zgłaszaj się sam do przychodni (chyba że zostaniesz o to poproszony w określonym terminie) ani nie udawaj się do szpitala bez wcześniejszego uzgodnienia gdzie masz się zgłosić i czy jest to potrzebne.

Jeden chory pacjent może być źródłem zakażenia wszystkich pozostałych osób poczekalni !!! Koronawirus przenoszony jest drogą kropelkową. Można jednak zmniejszyć ryzyko zakażenia stosując się do następujących zasad:

  1. Myj często ręce wodą z mydłem lub środkiem odkażającym na bazie alkoholu
  2. unikaj dotykania rękami oczu nosa i ust
  3. zasłaniaj usta i nos zgiętym ramieniem lub jednorazowo chusteczką kiedy kaszlesz lub kichasz
  4. Nie zbliżaj się do osób chorych

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny do GOPS w Żurawicy

tel.: 16 607 13 23

sporządzone przez : Maria Łaba Kierownik GOPS Żurawica