Szukamy rodzin wspierających

SZUKAMY RODZIN WSPIERAJĄCYCH

Obowiązująca od 1 stycznia 2012 ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła wiele nowych rozwiązań dotyczących pomocy rodzinie. Nową formą pomocy dla rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci są rodziny wspierające, które przy współpracy z asystentem rodziny pomagają w przezwyciężeniu tych problemów.

W naszym najbliższym otoczeniu możemy na pewno znaleźć osoby, które chcą nieść pomoc innym i wspierać inne rodziny. Obecnie taka forma pomocy została uregulowana prawnie, w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Funkcję rodziny wspierającej może pełnić rodzina z szeroko rozumianego otoczenia dziecka.

Poszukujemy rodzin, które chciałyby pomóc innym w znalezieniu rozwiązań trudnych sytuacji.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Ośrodka Pomocy Społecznej. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika Ośrodka (na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego) z rodziną wspierającą podpisywane są umowy, na podstawie których rodziny wspierające uprawnione są do Zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.

Problemy opiekuńczo-wychowawcze najczęściej związane są z brakiem odpowiednich wzorów wśród najbliższych. Dzięki współpracy z rodziną wspierającą osoby takie mają możliwość poznania innego, pozytywnego sposobu funkcjonowania. Współpraca między rodzinami daje niepowtarzalną możliwość dzielenia się doświadczeniem i ukazywania praktycznych metod rozwiązywania problemów.

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Formy takiej pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione są od współpracy między zainteresowanymi rodzinami i zależą od ich inwencji i idei. Dotyczyć one mogą doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może stać się źródłem ogromnej satysfakcji dla osób, które zechcą poświęć swój czas i energię w celu poprawy sytuacji życiowej osób, które tego potrzebują.

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny wspierającej proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żurawicy ul. Marcina Króla nr 3: 37 – 710 Żurawica tel. 1667 13 233.

Żurawica dnia 2017.03.21

data udostępnienia 2017-03-21
opublikowane przez Sebastian Sliwiński