Sprawozdanie

Sprawozdanie

z realizacji  Programu Aktywnej Integracji

Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żurawicy przystąpił do wspólnej realizacji Programu Aktywizacji i Integracji (PAI). Celem programu było poprawienie sytuacji osób bezrobotnych z III profilem pomocy, poprzez kształtowanie u uczestników aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym, tak, aby mogli oni przezwyciężać istniejące deficyty i nabyć zdolność do poruszania się na rynku pracy w celu podjęcia zatrudnienia.

Uczestnikami PAI były osoby, które:
– są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu jako bezrobotne bez prawa
do zasiłku  z III profilem pomocy,
– korzystający ze świadczeń pomocy społecznej,
– wyrażający wolę zawarcia kontraktu socjalnego,
– posiadający odpowiedni stan zdrowia do wykonywania prac społecznie użytecznych.

Program Aktywnej Integracji Społecznej odbył się w okresie od 04.04.2016r. do 27.05.2016 r. przy udziale 10 osób bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy.
W ramach programu PAI były realizowane działania w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej.

Działania w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych ( blok aktywizacja )  był realizowany przez PUP w ramach prac społecznie użytecznych.

Działania w zakresie integracji społecznej bezrobotnych ( blok integracja ), służący kształtowaniu aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym był realizowany przez GOPS. W ramach jednej edycji, dla jednego uczestnika zostało zorganizowane łącznie 80 godzin wsparcia w ramach bloku integracja ( zajęcia warsztatowe ) i 80 godzin wsparcia
w ramach bloku aktywizacja ( prace społecznie użyteczne).

Działania programu PAI odbywały się według harmonogramu zajęć w ramach bloku aktywizacja i integracja. Harmonogram powyższy otrzymał każdy z uczestników szkolenia.   Uczestnicy zajęć potwierdzali obecność na zajęciach warsztatowych i wykonując prace społeczne użyteczne na listach obecności, które były przekazywane do PUP. Wszyscy uczestnicy brali czynny udział w realizacji programu PAI.

Dla każdego uczestnika Programu została sporządzona opinia przez psychologa i doradcę zawodowego dotycząca  kompetencji społecznych i zawodowych po ukończeniu udziału w programie. Uczestnicy Programu zostali poinformowani o możliwości zgłoszenia się do PUP w celu zmiany profilu.

 

 

Żurawica, dnia 2016.06.10                                                                                                    Sporządził: Maria Łaba

data udostępnienia 2016-06-13
opublikowane przez Sebastian Sliwiński