Pomoc społeczna

Data wytworzenia 2022-05-14, ostatniej modyfikacji 2022-05-14

Nowe kryteria dochodowe w pomocy społecznej od 2022 r.

1 stycznia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. Poz. 1296).

W praktyce kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wzrosło o 75 zł i obecnie wynosi 776 zł.

Kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie w 2022 r. wynosi 600 zł. Wzrosło zatem o 72 zł.

Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 345 zł (w 2021 r. – 308 zł).

Zmiany z jednej strony dotyczą osób, które będą ubiegały się o świadczenia; z drugiej zaś – mają wpływ na wysokość już wypłacanych świadczeń. Przykładowo maksymalna kwota zasiłku stałego wzrosła do kwoty 719 zł. Kwota stanowiąca podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej w 2022 r. wyniesie zaś 1837 zł.

Spełnienie kryterium dochodowego jest istotne zwłaszcza dla osób, które starają się o przyznanie świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, np. zasiłków celowych na zakup żywności, opału, leków, odzieży i niezbędnych przedmiotów użytku domowego.

Osoby, które ubiegają się o zasiłek stały lub okresowy, także nie mogą przekroczyć obowiązujących progów.


Data wytworzenia 2018-09-13, ostatniej modyfikacji 2018-09-13 14:34

Nowe kryteria dochodowe i wysokość zasiłków z pomocy społecznej

Nowe kryteria dochodowe i wysokość zasiłków z pomocy społecznej Od 1 października 2018 r. obowiązywać będą zweryfikowane kryteria dochodowe, kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego.


Data wytworzenia 2017-03-21, ostatniej modyfikacji 2017-03-21 10:36

Szukamy rodzin wspierających

Obowiązująca od 1 stycznia 2012 ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła wiele nowych rozwiązań dotyczących pomocy rodzinie. Nową formą pomocy dla rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci są rodziny wspierające, które przy współpracy z asystentem rodziny pomagają w przezwyciężeniu tych problemów…


Data wytworzenia 2016-06-13, ostatniej modyfikacji 2016-06-13 07:45

Sprawozdanie z realizacji Programu Aktywnej Integracji

Sprawozdanie z realizacji  Programu Aktywnej Integracji

Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żurawicy przystąpił do wspólnej realizacji Programu Aktywizacji i Integracji (PAI). Celem programu było poprawienie sytuacji osób bezrobotnych z III profilem pomocy, poprzez kształtowanie u uczestników aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym, tak, aby mogli oni przezwyciężać istniejące deficyty i nabyć zdolność do poruszania się na rynku pracy w celu podjęcia zatrudnienia.


Data wytworzenia 2015-11-09, ostatniej modyfikacji 2015-11-09 13:35

Akcja zima rozpoczęta

Akcja zima rozpoczęta

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurawicy  zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy  o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby bezdomne, samotne, niepełnosprawne. W przypadku zaistnienia zagrożenia zdrowia i życia prosimy o kontakt.


Data wytworzenia 2014-11-07, ostatniej modyfikacji 2014-11-07 10:33

Przyjęcia wniosków na dożywianie dzieci w szkołach