Pomoc społeczna

Data wytworzenia 2018-09-13, ostatniej modyfikacji 2018-09-13 14:34

Nowe kryteria dochodowe i wysokość zasiłków z pomocy społecznej

Nowe kryteria dochodowe i wysokość zasiłków z pomocy społecznej Od 1 października 2018 r. obowiązywać będą zweryfikowane kryteria dochodowe, kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego.


Data wytworzenia 2017-03-21, ostatniej modyfikacji 2017-03-21 10:36

Szukamy rodzin wspierających

Obowiązująca od 1 stycznia 2012 ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła wiele nowych rozwiązań dotyczących pomocy rodzinie. Nową formą pomocy dla rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci są rodziny wspierające, które przy współpracy z asystentem rodziny pomagają w przezwyciężeniu tych problemów…


Data wytworzenia 2016-06-13, ostatniej modyfikacji 2016-06-13 07:45

Sprawozdanie z realizacji Programu Aktywnej Integracji

Sprawozdanie z realizacji  Programu Aktywnej Integracji

Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żurawicy przystąpił do wspólnej realizacji Programu Aktywizacji i Integracji (PAI). Celem programu było poprawienie sytuacji osób bezrobotnych z III profilem pomocy, poprzez kształtowanie u uczestników aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym, tak, aby mogli oni przezwyciężać istniejące deficyty i nabyć zdolność do poruszania się na rynku pracy w celu podjęcia zatrudnienia.


Data wytworzenia 2015-11-09, ostatniej modyfikacji 2015-11-09 13:35

Akcja zima rozpoczęta

Akcja zima rozpoczęta

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurawicy  zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy  o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby bezdomne, samotne, niepełnosprawne. W przypadku zaistnienia zagrożenia zdrowia i życia prosimy o kontakt.


  Data wytworzenia 2014-11-07, ostatniej modyfikacji 2014-11-07 10:33

Przyjęcia wniosków na dożywianie dzieci w szkołach